Trasfer technológií z výskumu do každodenného života

Fyzika vysokých energií - v snahe zistiť, z čoho sa skladá hmota a ako jej rôzne zložky interagujú - potrebuje veľmi dômyselné nástroje. Požívajú sa pritom technológie, ktoré často presahujú dostupné priemyselné možnosti. Veľa takýchto technológií nám zefektívnili život, ktorý je teraz viac praktický a príjemný.

Medicína

Vysoko kvalitné detektory, urýchľovače a zväzkové technológie sú pre výskum časticových fyzikov nevyhnutné. Tieto výdobytky môžu byť použité pri vytváraní lepších diagnostických nástrojov a pri poskytovaní vhodnej liečby ožarovaním.

Hadrónová terapia (terapia protónmi a iónmi uhlíka) je radiačná terapia špecifická pre liečenie hlboko uložených nádorov a je často vo svete využívaná. Dodnes bolo vyliečených viac ako 45 000 pacientov a veľa nových centier je vo výstavbe. Časticoví fyzici pravidelne používajú zrážky protónov a ich antičastíc - pozitrónov, na výskum látky a základných síl pri vysokých energiách. Pri nízkych energiách, elektrón-pozitrónová anihilácia môže byť rozlične použitá. V roku 1997, urobil CERN prvú snímku z pozitrónovej emisnej tomografie (PET). PET je dnes bežná zobrazovacia technika v medicínskej diagnostike, ktorá umožňuje detailný pohľad na fungovanie orgánov, ako je ľudský mozog. Chemické procesy zúčastňujúce sa v zdravých alebo chorých orgánov môžu tiež byť zobrazené, čo bolo predtým nemožné. Vďaka technologickým zlepšeniam reprezentuje PET značný krok vpred. Doktori a vedci môžu sledovať priebeh liečby v reálnom čase.

Počítačová tomografia (CT) je medicínska zobrazovacia metóda, kde je využité digitálne geometrické spracovanie na vytvorenie trojrozmerného morfologického obrazu z obrovského množstva dvojrozmerných röntgenových obrazov. Pri spojení s CT, PET reprezentuje základný nástroj medicínskej diagnostiky. Kombinované PET/CT skenery poskytujú vizualizáciu tak morfológie, ako aj funkcie ľudského tela.

Informačno-komunikačné technológie

Jeden z významných príkladov technológií vytvorených v CERNe je World Wide Web. Vznikol v roku 1990 na základe hypertextu, aby uspokojil potreby fyzikov na výmenu rozličných dát v rôznych formátoch. Web, ktorý sa odvtedy rozšíril do stoviek miliónov miest po celom svete, poskytuje informácie miliónom užívateľov. Je to jeden z najvýznamnejších príkladov trasferu technológií v poslednom tridsaťročí a výrazne zmenil komunikáciu a správanie sa v modernej spoločnosti.

Grid je dnes veľmi výkonný nástroj, ktorý spája desiatky tisíc výpočtových zdrojov na celom svete. Buduje cestu nastávajúcej generácii počítačov, ktoré budú schopné vykonávať multidisciplinárny výskum v takých oblastiach, ako je výskum rakoviny, meteorológia alebo biológia.

Životné prostredie a energia

Čistá energia sa dnes produkuje popri rôznych technologických aplikácií vychádzajúcich z fyziky vysokých energií. Vďaka skúsenostiam s ultra vysokými vákuovými technológiami a metódami na spájanie skla a kovov sa dnes slnečné kolektory stávajú realitou. Reprezentujú vývoj v produkcii obnoviteľnej energie.

Priemysel

Výstavba urýchľovačov v CERNe je založená na spolupráci s partnermi z priemyslu. Vyvíjajú nové techniky, ktoré vylepšujú priemyselný proces pomocou kontroly kvality a nových, lepších výrobných procesov. Pre nový urýchľovač, LHC - veľký hadrónový urýchľovač, CERN vyvinul a patentoval technológiu založenú na materiáli nazývanom getter, ktorý umožňuje vytvoriť a udržať ultra vysoké vákuum. Tenké vrstvy tohto materiálu môžu vylepšiť tepelnú izoláciu domácich elektrických spotrebičov, najmä chladničiek a pecí, a tak minimalizovať tepelné straty.

Pri vývoji urýchľovačov CERN vedie inováciu v priemyselom procese, značne v oblastiach, ako je mikroelektronika, elektrické zariadenia a vákuové technológie.