Dištančný kurz „Okná do modernej fyziky“

Stredoškolskí študenti sa stanú účastníkmi on-line štúdia - dištančného kurzu "Okná do modernej fyziky", ktorí pod vedením profesionálnych fyzikov, objavujú krásy modernej fyziky a spoznávajú jej obrovský význam pre náš každodenný život. Cieľom dištančného kurzu je prostredníctvom desiatich samostatných častí – modulov (atóm, atómové jadro, sily, štandardný model, urýchľovače, detektory, laboratórne cvičenie, CERN, kvarkovo-gluónová plazma, medicínska fyzika), priblížiť študentom tie oblasti fyziky, ktorým sa v rámci vyučovacích hodín zrejme podrobnejšie nevenujú. Sú to elementárne častice, z ktorých sa skladá celý náš vesmír, sily, ktoré medzi nimi pôsobia, a tiež spôsoby, ako ich môžeme študovať. Súčasťou kurzu je taktiež náhľad do špičkových fyzikálnych experimentálnych zariadení, ako je veľký hadrónový urýchľovač. Dištančný kurz im predstvaví špičkové fyzikálne experimentálne zariadenie súčasnosti – veľký hadrónový urýchľovač - LHC, kde práve prebiehajú experimenty, ktoré nám môžu dať odpovede na základné otázky, ako napríklad „z čoho sa svet skladá?“, „čo je tmavá hmota?“.

Každý modul obsahuje rôzne aktivity, ktoré podľa vlastného záujmu študentov poskytujú široké možnosti ich ďalšieho vzdelávania v danej problematike. Pomocou samohodnotiacich testov si študenti v každom module si študenti môžu overiť ako porozumeli základným pojmom a javom, ktorým sa daný modul venuje. Súčasťou kurzu je aj diskusné fórum. Celý priebeh on-line štúdia je elektronicky vyhodnocovaný. Modul „Laboratórne cvičenie“ je prípravou na prvé prezenčné stretnutie študentov, na ktorom študenti spracúvajú experimentálne údaje z CERN. Náplňou druhého stretnutia všetkých účastníkov na záver kurzu je súťaž prezentácií dvojčlenných tímov na zvolenú tému, a taktiež celkové vyhodnotenie kurzu ako aj ocenenie najúspešnejších účastníkov. 

Na dištančnom kurze študentov najviac zaujalo množstvo nových informácií, ako aj ich aktuálnosť a zaujímavosť, možnosť on-line štúdia, ale aj osobný kontakt s lektormi a záverečné prezentácie. Uvítali by viac animácií a videosekvencií priamo k textom, či viac prezenčných stretnutí. Všetky závery, ktoré vyplynuli z hodnotiaceho testu, budeme sa snažiť využiť na ďalšie modifikovanie a skvalitnenie kurzu. 

Tento kurz tvorí aj základ dištančných častí vzdelávacieho programu „Okná do modernej fyziky“ v rámci aktualizačného programu s prezenčnou a dištančnou formou pre učiteľov základných a stredných škôl. Tento program bude pozostávať z troch modulov: Fyzika mikrosveta, Technologický prínos časticovej fyziky, Praktické ukážky experimentálnych metód. Hlavným cieľom aktualizačného programu je priblížiť účastníkom najnovšie poznatky z fyziky elementárnych častíc, ktorá prináša v súčasnej dobe fundamentálne poznatky o štruktúre hmoty a základných interakciách, umožniť absolventom nahliadnuť do fascinujúceho sveta aktuálnych objavov časticovej fyziky a ukázať ako tieto objavy menia naše chápanie sveta a súčasne poukázať na významné objavy zasahujúce do iných odborov vedy i bežného života, a v neposlednom rade ich oboznámiť s novými metódami a prostriedkami popularizácie časticovej fyziky pre študentov stredných a žiakov základných škôl.

 

Dirner A.,  Kudela K., Kladiva E., Králik I.,  Šándor L. a kol., Pohľady do mikrosveta, Tvorivý učiteľ fyziky III, Národný festival fyziky 2010, Kongresové centrum SAV Smolenice, 4.-7. máj 2010, Smolenice, zborník konf. príspevkov, SFS, Equilibria, Košice,, 2010, str. 187-197, 11 str., ISBN 978-80-969124-9-0.

http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/pdf_10/29_Dirner.pdf