Experimenty

ALICE (A Large Ion Collider Experiment)

ALICE je detektor zameraný na analýzu údajov zo zrážok iónov olova. Bude študovať vlastnosti kvarkovo-gluónovej plazmy, stavu hmoty, kedy za extrémne vysokej teploty a hustoty nie sú kvarky a gluóny uväznené vnútri hadrónov. Hmota v takomto stave pravdepodobne existovala krátko po Veľkom tresku, ešte predtým, než sa vytvorili častice ako sú protóny a neutróny.

ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS)

ATLAS je viacúčelový detektor skonštruovaný tak, aby mohol študovať čo najširší okruh fyzikálnych javov na LHC - od Higgsových bozónov až po supersymetriu a ďalšie priestorové dimenzie. Charakteristickým prvkom detektora je systém mohutných toroidálnych magnetov. ATLAS je vlastne najväčším detektorom pre zrážkový experiment, ktorý bol kedy postavený.

CMS (Compact Muon Solenoid)

CMS je viacúčelový detector. Má rovnaký fyzikálny cieľ ako ATLAS, líši sa však technickým riešením a konštrukciou. Je postavený okolo obrovského supravodivého solenoidu. Ten má tvar valcovitej cievky zo supravodivého drôtu a vytvára magnetické pole asi stotisíckrát väčšie než je magnetické pole Zeme.

LHCb (the Large Hadron Collider beauty)

LHCb sa špecializuje na štúdium nepatrnej asymetrie medzi hmotou a antihmotou, ktorá sa prejavuje pri interakciách častíc obsahujúcich kvark b. Presné pochopenie jej mechanizmu by pomohlo vysvetliť zásadnú otázku, prečo je náš vesmír tvorený práve tou hmotou, ktorú pozorujeme. LHCb využíva sústavu subdetektorov určených na detekciu častíc letiacich po zrážke dopredu, v smere zväzku.