Kozmické Masterclasses

Inšpiráciou pre tieto Masterclasses (MC) sú klasické MC pre časticovú fyziku. V kozmických MC však stredoškolskí študenti neanalyzujú dáta z LHC, ale z experimentu SKALTA, ktorý detekuje spŕšky sekundárneho kozmického žiarenia pochádzajúceho z interakcie častice primárneho kozmického žiarenia s atmosférou. Detektorový systém je navrhnutý na registráciu častíc primárneho kozmického žiarenia s energiou väčšou ako 1014 elektrónvoltov. 

Program je podobný klasickým MC. Na úvod sú študentom prezentované základné vedomosti o vysokoenergetickom kozmickom žiarení. Nasleduje úvod do merania a samotne spracovanie dát. Študenti sú podelení do skupín. Na konci podujatia predstaviteľ každej skupiny prezentuje výsledky ostatným študentom. Tie sú porovnávané s meraniami iných skupín. O interpretácii výsledkov sa vedie diskusia.  

Ohlasy na túto formu MC boli zatiaľ veľmi pozitívne. Doteraz sa realizovala na troch podujatiach:

  • Letná škola fyziky, Kysak, Jún 2011
  • Medzinárodný projekt Let's discover mysteries, Kysak, August 2011
  • Medzinárodný projekt Comenius, UPJŠ, Október 2013