Štandardný kozmologický model

Štandardný kozmologický model  je model vesmíru podľa našich súčasných predstáv. Je založený na veľkom tresku, homogenite a izotropii priestoru (žiaden výnimočný bod ani smer), všeobecnej teórii relativity a špecifickom obsahu vesmíru. Výsledný opis nie je bez teoretických medzier, osobitne v ranom vesmíre, je však v zhode prakticky so všetkými kozmologickými pozorovaniami.

Čítať ďalej…

Tmavá hmota

Tmavá hmota  je hmota vo vesmíre, ktorú nevidno, na jej prítomnosť usudzujeme len nepriamo na základe jej gravitačných efektov a nevieme ju vysvetliť pomocou baryónov (t.j. atómov). Z rôznych nezávislých meraní zhodne odvodzujeme, že jej je vo vesmíre päťkrát viac ako baryónovej hmoty.

Čítať ďalej…

Kozmologická konštanta

Kozmologická konštanta je názov takej formy tmavej energie vesmíru, ktoráje rovnaká nielen v celom priestore, ale napriek rozpínaniu priestoru sa nemení ani v čase. 

Čítať ďalej…

Neutrínové oscilácie

Neutrínové osciláciesú periodickou, t.j. pravidelne sa opakujúcou premenou jedného typu neutrína na iný typ neutrína a zase naspäť. Premena môže byť spontánna a udiať sa vo vákuu pre voľne letiace neutríno alebo stimulovaná vonkajším hmotným prostredím, predovšetkým prítomnosťou veľkého počtu elektrónov napríklad v hustom strede Slnka.  Za objav neutrínových oscilácii bola v r.2015 udelená Nobelova cena.

Čítať ďalej…

Tmavá energia

Tmavá energia je skrytou, zatiaľ priamo nepozorovanou formou energie, ktorá je zodpovedná za urýchlené rozpínanie priestoru. Jej prítomnosť v našom vesmíre je nepriamo overená viacerými nezávislými experimentami, tvorí až 68% jeho energie.

Čítať ďalej…